Od 1.1.2019 sa Detský domov „Slniečko“ zmenou legislatívy pretransformoval na Centrum pre deti a rodiny Polomka (ďalej len CDR) , rozšíril svoje kompetencie o vykonávanie ambulantných a terénnych foriem opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Poslaním CDR je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z. z. a zákona  č. 36/2005 Z. z. od narodenia až do dosiahnutia plnoletosti, najdlhšie však do 27 roku veku. 

CDR je zariadenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, štátna rozpočtová organizácia s vlastnou  právnou subjektivitou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.  

Naším  zámerom je :

  • rozvíjať  vlastných zamestnancov,
  • zapájať  rodiny k spolupráci,
  • prizývať k spolupráci odbornú verejnosť,
  • zabezpečiť rozvoj a samostatnosť dieťaťa vytváraním  rodinných podmienok pre jeho  život, 

Kapacita centra je 36 detí, z toho 16 deti je umiestnených v kmeňovej budove centra , t. j.  dve samostatné skupiny  po 8 detí.  V profesionálnych náhradných rodinách  je umiestnených 20 detí.  

CDR vykonáva opatrenia ústavnej  starostlivosti,  neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenie pre dieťa  pobytovou formou nasledovne :

  • v dvoch  samostatných skupinách  kmeňovej budovy centra,   „Horná“ samostatná skupina a „Dolná“ samostatná skupina, 
  • v profesionálnych náhradných rodinách,