Odborný tím v centre  tvoria dvaja sociálni  pracovníci  a psychológ. Komplexne sa venujú podpore zdravého psycho-sociálneho vývinu detí.  Spolupracujú hlavne na udržiavaní vzťahov s rodinou, blízkymi príbuznými,  na adaptácií dieťaťa v podmienkách centra,  príprave na náhradnú rodinnú starostlivosť,  pri posilňovaní súrodeneckých väzieb a osamostatňovaní sa mladých dospelých.  Pomáhajú deťom uspokojovať hlavné ich psychické potreby.