Starostlivosť o 8  detí v jednej samostatnej skupine je zabezpečovaná   vychovávateľmi , odborným tímom a pomocným personálom. Každá skupina si samostatne organizuje svoju  výchovnú činnosť, samostatne hospodári s prideleným rozpočtom a celé výchovné úsilie smeruje k rozvíjaniu  samostatnosti detí , aby boli schopné sebarealizácie, schopné zaradiť sa do spoločnosti a byť jej plnohodnotnými občanmi. Deti navštevujú v obci ZŠ, ŠZŠ, SOU a OUI. Taktiež majú možnosť vlastného výberu  záujmových krúžkov a záľub.     

 Pre zlepšenie kvality života detí a vytvorenie priestorových podmienok pre mladých dospelých, centrum  zakúpilo rodinný dom v obci Polomka kde po rekonštrukcií bude umiestnených 10 deti a priestory skupiny Hornej sa  využijú pre  skupinu  mladých dospelých do ukončenia si prípravy na povolanie.