PNR sa v rámci súčasného organizačného usporiadania centier javia z hľadiska potrieb dieťaťa  za najkvalitnejšiu náhradu skutočnej rodiny. Cieľom koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí – plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti je  uprednostňovať  všetky deti do 6 rokov veku do PNR.       

PNR je organizačnou súčasťou centra a PNR sú zamestnancami centra. Táto forma ústavnej starostlivosti sa realizuje v rodinnom dome alebo byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

V jednej PNR sa poskytuje starostlivosť :

  1.  najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom  a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje  jedným zamestnancom centra,
  2.   najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým,  ak sa starostlivosť zabezpečuje  manželmi, ktorí sú zamestnancami centra,
  3. najmenej jednému mladému dospelému, ktorému bola poskytovaná starostlivosť v PNR aj po dovŕšení plnoletosti, ak sa mladý dospelý pripravuje na štúdium na strednej škole.  

Prípravu na vykonávanie PNR v banskobystrickom kraji vykonáva CDR Banská Bystrica, Jesenské a Nová Baňa.

CDR  má v súčasnosti zriadených 10 PNR v blízkom okolí centra, v rozsahu do 60 km,  s počtom  20 detí. Centrum im poskytuje  poradenský, odborný,  ekonomický a kontrolný servis. Tiež im   zabezpečuje odľahčovacie aktivity.  

Význam profesionálnej rodiny :

  • dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí,
  • rodina vytvára najlepšie prostredie pre jeho zdravý vývin,
  • dieťa získava vzory rodinných rol,
  • v rodine je možná výchova aj  viacpočetnej skupinky súrodencov,