Terénna a ambulantná sociálna práca

Zmenou legislatívy  od 1. 1. 2019 CDR vykonáva v súčinnosti s orgánom sociálnoprávne ochrany, prioritne Brezno  aj terénnu a ambulantnú formu sociálnej práce. Spádovou  oblasťou pre CDR je región od Telgártu po Brezno.  Centrum  vykonáva opatrenia pre dieťa a rodiny : rodičovský konflikt podpora náhradnej rodinnej starostlivosti      Opatrenia ambulantnej  a terénnej  formy sociálnej práce  realizuje sociálny pracovník NP DEI NS

Domovská stránka

Vitajte na stránkach Centra pre deti a rodiny Polomka  Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle  ktorí podporujú naše deti akoukoľvek formou. Darovací účet : 7000 424 788/8180 

Aktivity a úspechy detí

Počas roka sa deti zúčastňujú  rôznych podujatí, vystúpení, súťaží , projektov a  spoločenských akcií : Vystúpenia detí na Najmilšom koncerte roka,    Vystúpenia  detí na spoločenským udalostiam  v obci,  Aktívna účasť  detí na celoslovenských športových hrách detí z  centier  na Slovensku,  Výtvarná súťaž „Čaro Vianoc“,   Účasť detí na stolnotenisových turnajoch v spolupráci so školou,  Vystúpenia a súťaže detí z PNR v spolupráci 

Profesionálne náhradné rodiny (ďalej len PNR) – forma ústavnej starostlivosti

PNR sa v rámci súčasného organizačného usporiadania centier javia z hľadiska potrieb dieťaťa  za najkvalitnejšiu náhradu skutočnej rodiny. Cieľom koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí – plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti je  uprednostňovať  všetky deti do 6 rokov veku do PNR.        PNR je organizačnou súčasťou centra a PNR sú zamestnancami centra. Táto forma ústavnej starostlivosti sa realizuje v rodinnom dome

Skupina pre mladých dospelých ( ďalej len MD)

Skupina pre MD  je tvorená chlapcami a dievčatami po dovŕšení plnoletosti, kde sa pripravujú štúdiom na budúce povolanie i na osamostatnenie sa. V skupine sa učia  hospodáriť s financiami, komunikovať s úradmi, niesť zodpovednosť za svoje konanie, sami  si varia, upratujú a sami si rozvrhujú svoj voľný čas.  V skupine sú  usmerňovaný sociálnym pracovníkom a je im

Samostatné skupiny

Starostlivosť o 8  detí v jednej samostatnej skupine je zabezpečovaná   vychovávateľmi , odborným tímom a pomocným personálom. Každá skupina si samostatne organizuje svoju  výchovnú činnosť, samostatne hospodári s prideleným rozpočtom a celé výchovné úsilie smeruje k rozvíjaniu  samostatnosti detí , aby boli schopné sebarealizácie, schopné zaradiť sa do spoločnosti a byť jej plnohodnotnými občanmi. Deti navštevujú v obci ZŠ, ŠZŠ, SOU a OUI. Taktiež majú

Odborný tím

Odborný tím v centre  tvoria dvaja sociálni  pracovníci  a psychológ. Komplexne sa venujú podpore zdravého psycho-sociálneho vývinu detí.  Spolupracujú hlavne na udržiavaní vzťahov s rodinou, blízkymi príbuznými,  na adaptácií dieťaťa v podmienkách centra,  príprave na náhradnú rodinnú starostlivosť,  pri posilňovaní súrodeneckých väzieb a osamostatňovaní sa mladých dospelých.  Pomáhajú deťom uspokojovať hlavné ich psychické potreby.

Súčasnosť zariadenia

Od 1.1.2019 sa Detský domov „Slniečko“ zmenou legislatívy pretransformoval na Centrum pre deti a rodiny Polomka (ďalej len CDR) , rozšíril svoje kompetencie o vykonávanie ambulantných a terénnych foriem opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poslaním CDR je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č.

História zariadenia

Budova , ktorá slúžila Detskému domovu v Heľpe bola postavená približne v roku 1730 ako pivovar majiteľov muránskeho zámku, Coburgovcov. Od roku 1939 bola budova upravená na penzión pre príslušníkov organizácie Hitlerjungen, slúžila na vojenskú výchovu a vojenskú prípravu chlapcov. Po vojne sa dostala budova pod národnú správu a po roku 1958 bola prevádzkovaná Okresným